English

Om Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission är ett fristående värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vår framgång bygger på en djup och mångårig specialistkunskap från några av världens ledande investmentbanker. Vi riktar oss till såväl privatpersoner som till företag och institutioner som vill placera sitt kapital i några av marknadens mest attraktiva investeringslösningar.

Smartare placeringar – Nu även i grönt!

Strukturinvests hållbarhetsarbete drivs genom en ständig miljöanpassning av verksamheten och vårt mål är att minimera verksamhetens belastning på miljön. Vår ambition är att miljöarbetet, i hög utsträckning, skall avspegla sig i de investeringslösningar som vi väljer att ta fram. Under 2018 nådde vi en viktig milstolpe i detta arbete då vi för första gången lanserade en strukturerad placering som baserades på en så kallad grön obligation.

Världen står inför enorma klimatutmaningar och enligt FN ökar koldioxidhalterna i atmosfären just nu med rekordfart. Den globala uppvärmningen utgör ett enormt hot mot både människa och natur och konsekvenserna väntas bli ödesdigra om inte krafttag vidtas snarast. Lyckligtvis råder det idag en relativt bred vetenskaplig och politisk enighet i frågan. Vid klimattoppmötet i Paris 2015 kom världens länder överens om att hålla temperaturökningen väl under 2 °C, med sikte på att begränsa den till 1,5 °C.

Finansindustrin spelar en viktig roll i arbetet med att bekämpa klimatförändringar. Utan ett väl fungerande finansiellt system, där kapital smidigt allokeras mellan långivare och låntagare, skulle miljöteknologiska landvinningar helt utebli. I denna viktiga roll följer ett stort ansvar i att kunna möta - samt i viss mån även skapa - efterfrågan på hållbara sparprodukter.

Strukturinvest har som ambition att ständigt ligga i framkant vad gäller utveckling och implementering av hållbara placeringsalternativ. Vi har under flera år erbjudit en lång rad placeringar med utpräglad exponering mot gröna och hållbara företag. Gemensamt för dessa är att det är placeringens optionsdel, dvs den inbyggda tillväxtmöjligheten, som har varit hållbarhetsinriktad. Utöver en optionsdel består en strukturerad placering vanligtvis också av en obligationsdel. Det är denna som utgör placeringens kapitalbevarande del. I syfte att skapa en genomgående hållbar placering måste krav även ställas på obligationsdelen. Det är med den bakgrunden som Strukturinvest sedan hösten 2018 erbjuder placeringar som baseras på gröna och hållbara obligationer. Våra placeringar av denna typ är märkta med en isbergssymbol.

En grön obligation emitteras, precis som en konventionell obligation, av företag och organisationer för att låna upp medel på kreditmarknaden. Till skillnad från konventionella obligationer öronmärks emellertid upplånat kapital för olika typer av tydligt definierade miljöprojekt. Det kan handla om områden såsom förnybar energi, återvinning, klimatsmarta transporter samt vatten och avloppshantering. Gröna obligationer är alltså ett sätt för företag att finansiera miljövänliga projekt. För investerare erbjuder gröna obligationer möjligheten att välja hållbart och därmed bidra till en bättre och renare värld - detta utan att för den delen göra avkall på avkastningen.

Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst